Sylwia Śledzicka / tel. +48 881 368 359 / e-mail: s.sledzicka@rzeczoznawcalubelskie.pl
Wycena gospodarstwa rolnego
Wycena gospodarstwa rolnego obejmuje siedlisko z zabudową mieszkaniową i gospodarczą oraz zespół nieruchomości rolnych i leśnych, stanowiących łącznie zorganizowaną całość gospodarczą. Operat szacunkowy wyceny gospodarstwa rolnego jest niezbędny m.in. w sytuacji gdy starasz się o kredyt bankowy zabezpieczony hipoteką na nieruchomości, planujesz podział majątku lub wzajemne rozliczenia pomiędzy współwłaścicielami. Wartość nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego określona przez rzeczoznawcę majątkowego pozwala na rozsądne ustalenie ceny sprzedaży oraz wykorzystanie ustalonej wartości w trakcie negocjacji ceny kupna/sprzedaży. Operat szacunkowy jest przydatny do celów spadkowych i skarbowo-podatkowych oraz stanowi potwierdzenie zadeklarowanej wartości nieruchomości.

  Skontaktuj się ze mną już teraz!

  Potrzebujesz operatu szacunkowego? Wypełnij formularz poniżej. Zadzwonię do Ciebie w celu ustalenia szczegółów.  Do czego będzie Ci potrzebny operat?
  Wzajemne rozliczenia pomiędzy współwłaścicielami
  Uzyskanie kredytu bankowego
  Ustalenie ceny sprzedaży nieruchomości
  Wykorzystanie ustalonej wartości w trakcie negocjacji ceny kupna/sprzedaży
  Cele spadkowe
  Podział majątku
  Cele skarbowo – podatkowe
  Cele ubezpieczeniowe
  Kilka kroków i wycena będzie gotowa. Poznaj proces wyceny.
  1
  Pierwszy kontakt
  Kontakt telefoniczny / mailowy / przez formularz w celu ustalenia szczegółów współpracy. Na podstawie informacji dotyczących przedmiotu i celu wyceny zaproponuję cenę i termin wykonania operatu szacunkowego.
  2
  Przekazanie dokumentów
  Posiadane dokumenty dot. nieruchomości możesz przesłać w formie elektronicznej. W przypadku braku niezbędnych dokumentów mogę wystąpić o nie do właściwych urzędów samodzielnie (może to wiązać się z wyższą ceną i wydłużonym czasem realizacji wyceny).
  3
  Kwestie formalne
  Po zaakceptowaniu oferty wspólnie ustalimy termin i sposób płatności oraz datę i godzinę oględzin nieruchomości.
  4
  Oględziny nieruchomości
  W trakcie oględzin ustalę stan nieruchomości i jej otoczenia, sporządzę dokumentację fotograficzną oraz jeśli to konieczne dokonam pomiaru powierzchni nieruchomości.
  5
  Sporządzenie operatu szacunkowego
  W procesie wyceny dokonam oszacowania wartości nieruchomości i wykonam operat szacunkowy.
  6
  Przekazanie operatu szacunkowego
  Gdy operat szacunkowy będzie gotowy ustalimy sposób i termin jego odbioru.
  Proces wyceny
  Operat szacunkowy wyceny gospodarstwa rolnego sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego stanowi dokument będący efektem procedury wyceny nieruchomości. Proces wyceny nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego zawiera kilka równie istotnych elementów.
  Ustalenie stanu nieruchomości

  Pierwszym etapem w toku czynności rzeczoznawcy majątkowego jest dokładne ustalenie stanu wycenianych nieruchomości. Wnikliwa analiza dokumentów pochodzących m.in. z rejestru ksiąg wieczystych, rejestru ewidencji gruntów i budynków oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy pozwala na precyzyjne określenie przedmiotu i zakresu wyceny. Cel wyceny jest natomiast ustalany w porozumieniu ze Zleceniodawcą.

  Oględziny nieruchomości

  Następnym elementem w toku czynności rzeczoznawcy majątkowego są oględziny nieruchomości, w ramach których ocenie podlega stan zagospodarowania działek wchodzących w skład gospodarstwa, stan techniczno-użytkowy zabudowy, dostęp do infrastruktury technicznej i społecznej oraz stan otoczenia, w tym stopień zurbanizowania sąsiedztwa.

  Szacowanie wartości nieruchomości

  Podczas oględzin rzeczoznawca majątkowy dokonuje weryfikacji informacji uzyskanych z dokumentów ze stanem rzeczywistym. Dopiero w kolejnym kroku, mając na względzie przedmiot i cel wyceny oraz dostępne dane rynkowe rolą rzeczoznawcy majątkowego jest ustalenie rodzaju określanej wartości i sposobu wyceny. W tym miejscu analizie poddaje się w większości przypadków rynek obrotu nieruchomościami podobnymi do wycenianej. Na podstawie cech różnicujących te nieruchomości oraz lokalnych uwarunkowań rynkowych i specjalistycznej wiedzy wyceniającego oszacowaniu podlega wartość rynkowa nieruchomości.

  Czas realizacji i wycena gospodarstwa rolnego
  Wykonana przez uprawnionego
  rzeczoznawcę majątkowego
  Już od 1500 złotych
  Gotowa już za 5 dni
  Zamów wycenę
  Przeczytaj o procesie oraz niezbędnych dokumentach >
  W cenie

  • Egzemplarz dokumentu w formie papierowej oraz na życzenie Zleceniodawcy wersja elektroniczną w formacie pliku pdf (skanu wykonanego z oryginalnego operatu szacunkowego, podpisanego i ostemplowanego przez rzeczoznawcę majątkowego).

  Ważne informacje

  Ostateczna cena i termin usługi ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą po zapoznaniu się z przekazanymi przez niego dokumentami i ustaleniu celu wyceny. Cena usługi nie ma związku z wartością nieruchomości i uzależniona jest od rzeczywistej pracochłonności wyceny.

  Co wpływa na cenę?

  • Sytuacja prawna nieruchomości i dostępność niezbędnej dokumentacji
  • Zakres wyceny (rodzaj i liczba nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego)
  • Konieczność przygotowania dodatkowych analiz, wymaganych m.in. przez banki
  • Wsparcie biegłych z zakresu innych branż

  Termin realizacji może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności skompletowania przez rzeczoznawcę majątkowego dodatkowej dokumentacji dotyczącej wycenianej nieruchomości bądź wsparcia biegłych z zakresu budownictwa czy instalacji technicznych.
  Wymagane dokumenty
  1
  Wycena nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych (działek siedliskowych, działek niezabudowanych, rolnych i leśnych)
  • umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości gruntowej (jeśli dotyczy)
  • numer księgi wieczystej nieruchomości (jeśli została założona)
  • dokument poświadczający tytuł prawny do nieruchomości (np. umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, akt poświadczenia dziedziczenia, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt własności ziemi)
  • wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej lub kopia mapy ewidencyjnej dla działki gruntu na której realizowana jest inwestycja
  • dokumentacja techniczna obiektów budowlanych (jeśli dotyczy)
  • wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej lub kopia mapy ewidencyjnej mapa zasadnicza
  • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy (jeśli dotyczy)
  • decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości (jeśli dotyczy)
  • inne – w zależności od celu wyceny Rzeczoznawca Majątkowy może prosić o dodatkowe dokumenty niezbędne do sporządzenia operatu szacunkowego
  Skontaktuj się ze mną już teraz!
  zadzwoń już teraz
  Szukasz przydatnych informacji? Zajrzyj na naszego bloga.
  Przejdź do bloga i czytaj więcej artykułów >
  zadzwoń już teraz
  Opinie klientów

   Zadzwoń 881 368 359(pon-pt, 9-17)poza wyznaczonymi godzinami skorzystaj z poniższego formularza

   Formularz kontaktowy