Jak uzyskać dokumenty niezbędne w procesie wyceny? – Wypis z rejestru gruntów i mapa ewidencyjna

Jednym z elementów wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego jest ustalenie jej stanu i przeznaczenia. Przez stan nieruchomości rozumie się stan zagospodarowania, stan prawny, stan techniczno-użytkowy, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej oraz stan otoczenia nieruchomości, w tym wielkość, charakter i stopień zurbanizowania miejscowości, w której nieruchomość jest położona. Przeznaczenie natomiast ustala się w szczególności poprzez analizę zapisów planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

Jednym z podstawowych dokumentów niezbędnych w procesie wyceny większości nieruchomości jest wypis z rejestru ewidencji gruntów i budynków oraz mapa ewidencyjna. Wypis z rejestru gruntów zawiera w szczególności informacje o położeniu działki, jej powierzchni i wchodzących w jej skład użytków gruntowych i klas bonitacyjnych, numer księgi wieczystej oraz dane dotyczące budynków niestanowiących odrębnego od gruntu przedmiotu własności (m.in. rodzaj obiektu, liczbę kondygnacji i powierzchnię zabudowy). Dokumentem uzupełniającym jest kopia mapy ewidencyjnej stanowiąca graficzną informację o działce, m.in. o przebiegu jej granic i konturów budynków.

Uprawnionym do uzyskania wypisu z rejestru gruntów jest m.in. właściciel nieruchomości. Wniosek o wydanie dokumentu należy złożyć w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta, właściwym ze względu na położenie nieruchomości. Dokument udostępniany jest przez urząd odpłatnie, przy czym dla celu wyceny nieruchomości wystarczającym jest uproszczony wypis z rejestru gruntów (co do zasady jest to opcja tańsza w porównaniu z wypisem zwykłym).

Należy pamiętać, że zależnie od urzędu zdarza się, że okres oczekiwania na dokument wynosi nawet 2 tygodnie. Ze względu na powyższe warto złożyć wniosek przed zleceniem wyceny nieruchomości, co pozwoli skrócić czas oczekiwania na operat szacunkowy oraz zredukuje jego koszt. 

W linkach poniżej instrukcja jak uzyskać wypis z rejestru gruntów oraz wzór formularza do wypełnienia.

https://obywatel.gov.pl/zaswiadczenia-i-odpisy/uzyskaj-wypis-i-wyrys-z-ewidencji-gruntow-i-budynkow/#scenariusz-w-urzedzie-albo-listownie
https://obywatel.gov.pl/zaswiadczenia-i-odpisy/uzyskaj-wypis-i-wyrys-z-ewidencji-gruntow-i-budynkow/#scenariusz-w-urzedzie-albo-listownie
https://obywatel.gov.pl/documents/10181/0/Formularz_EGIB-2.PDF/35738b40-08a3-44ba-94d3-cc9d3085825d

W linku poniżej instrukcja jak uzyskać materiały powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-materialy-geodezyjne-i-kartograficzne

W celu złożenia wniosku o kopię mapy ewidencyjnej / kopię mapy zasadniczej należy wypełnić i złożyć we właściwym urzędzie formularze P i P1 (numer formularza znajduje się w prawym górnym rogu stron załączników do  rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r.
w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji
).